Konkurrencepolitik

 

Altiflex’ Konkurrencepolitik: Politik vedr. konkurrence på markedet
Version 01, 2020-11-16. Erstatter alle tidligere versioner.

Altiflex ønsker at bidrage til at sikre fri og fair konkurrence på de markeder, der anvender Altiflex Systemet. Denne politik beskriver de principper, Altiflex arbejder efter.

Fri konkurrence fordrer, at Altiflex ikke bidrager til eller udfører aktiviteter, der handler om at koordinere priser, tilbud, markedsopdeling eller andet konkurrencebegrænsende.

Konkurrencepolitikken skal altid forefindes på www.altiflex.dk.

1. Partneraftaler
Alle Partneraftaler skal referere til denne Konkurrencepolitik og fastslå, at Altiflex ikke bidrager til eller udfører aktiviteter, der handler om at koordinere priser, tilbud eller markedsopdeling, idet disse aktiviteter vil kunne ses som konkurrencebegrænsende.

Da Altiflex Systemet er et system, der er nyt for mange i markedet – også nye Partnere – underviser Altiflex Partnere i, hvordan man driver fx udlejningsforretning med Altiflex Systemet. Undervisningen omfatter bl.a. træning i at montere, salgsargumenter, forståelse / styring af udlejningsprocessen og projektgennemførelse, samt undervisning i generel tilbudsudarbejdelse / tilbudsskabelon inkl. vejl. prislister.

Diverse værktøjer/filer kan Partneren finde på www.altiflex.dk, hvor alle – også Partnere – i øvrigt kan finde Altiflex’ vejledende prislister.

Altiflex må gerne assistere en Partner med opbevaring af materiel samt opsamle information til partneren om, hvilket materiel der er udleveret/indleveret hvornår.

2. Priser og vilkår (herefter kaldet ”priser”)
Altiflex’ Partnere – og ikke-Partnere – fastsætter suverænt deres egne priser i enhver henseende.

Altiflex’ medarbejdere må til alle (Partnere og alle andre) udlevere trykt materiale med vores vejledende prislister, som også findes på www.altiflex.dk.

Altiflex’ medarbejdere må ikke få indsigt i Partneres eller ikke-Partneres konkrete tilbud / tilbudte priser, og må ikke undervise eller vejlede Partnere omkring prisfastsættelse i konkrete tilbud. Tilsvarende må Altiflex’ medarbejdere ikke give Partnere eller andre eksterne tredjeparter indsigt i Altiflex’ konkrete tilbud og priser i konkrete tilbud. Dette gælder, uanset om tilbuddet er accepteret af en kunde eller ikke.

Altiflex må gerne assistere en Partner med bogføring baseret på fx partnerens input vedr. fakturering af partnerens kunder og betaling af partnerens leverandører, hvis opgavens løsning er skriftligt aftalt for en længere periode, fx som en del af en partneraftale. Information om projekter, priser, vilkår, kunder, fakturering m.v. holdes fortroligt mellem Altiflex-Gruppens Økonomiafdeling og Partneren. Overholdelse af politikken overvåges løbende af lederen af Økonomiafdelingen og behandles årligt på bestyrelsesmøde.

3. Marked
Altiflex deltager i forskellige markeder og altid i fri konkurrence. Altiflex ønsker ikke at påvirke nogen aktør til at byde på en sag eller afholde sig fra at byde på en sag.

4. Konfigurator
Danske Partneres (og andre tredjeparters) data i Altiflex’ konfigurator er Partnerens fortrolige ejendom, som ikke er tilgængelig for Altiflex’ medarbejdere. Alene partneren selv har adgang. Eneste undtagelse er konfigurator-administratoren, der enten er en ekstern service-udbyder eller en Altiflex-medarbejder. Administrator har alene adgang af hensyn til administrationen af systemet og support til Partneren og må ikke dele viden, information, data eller andet fra partneres område med øvrige medarbejdere i Altiflex. Overholdelse af politikken overvåges løbende af administratoren og behandles årligt på bestyrelsesmøde.

5. Særligt vedrørende markeder (uden for Danmark), hvor Altiflex ikke driver udlejningsforretning
Uanset ovenstående politik gælder følgende vedr. Altiflex’ aktiviteter på markeder uden for Danmark, hvor Altiflex ikke driver udlejningsforretning.

• Visse af Altiflex’ medarbejdere har til brug for løbende træning og samarbejde adgang til udenlandske partneres konfigurator-data. Dette begrænser sig til følgende medarbejdergrupper:
o Salgsmedarbejdere med ansvar for udenlandske markeder
o Medarbejdere inden for uddannelse
o Direktionen og Bestyrelsen
• Konfigurator-administratoren sikrer, at kun disse medarbejdere har adgang. Det er ikke tilladt for nogen i Altiflex (ud over de nævnte medarbejdergrupper) at efterspørge sådan information fra administratoren eller fra de udenlandske brugere af konfiguratoren.
• Overholdelse af politikken overvåges løbende af administratoren og behandles årligt på bestyrelsesmøde.

6. Intern kommunikation vedr. politikken
Politikken skal være tilgængelig på www.altiflex.dk og internt på virksomhedens sharepoint. Politikken kommunikeres skriftligt til alle medarbejdere samt konfigurator-administrator én gang årligt, og den gennemgås årligt på et medarbejdermøde.

Én gang årligt gennemgås politikken på bestyrelsesmøde, og bestyrelsen forelægges en samlet status for politikken og de nævnte aktiviteter.