Miljø & Ansvarlighed

Vi respekterer miljøet

 

Altiflex’ Corporate Social Responsibility (CSR) politik: Politik vedr. virksomhedens sociale ansvar


Version 2021-01. Erstatter alle tidligere versioner.

Vi er alle ansvarlige for at bidrage til at finde løsninger på de sociale og miljømæssige udfordringer, der findes i det samfund, vi er en del af. Det gælder også Altiflex. I Altiflex har vi fokus på, hvordan vi kan bidrage til samfundets udvikling gennem vores daglige praksis og opgaveløsning.
Vi ser muligheder i at kombinere samfundsmæssige behov med vores virksomheds udvikling. Det gør vi ved at udvikle og fremme bæredygtige løsninger og adfærd.
Altiflex Systemet mindsker CO2-udledningen med 49% i forhold til alternativerne.

Baggrund
Verdenssamfundet har i forskellige sammenhænge formuleret en række mål og fokusområder, der har som fælles formål at skabe en bedre verden. I Altiflex har vi valgt at fokusere på FN’s Verdensmål samt FN’s Global Compact. Altiflex’ Vision om at udbrede kendskabet til Altiflex Systemet og gøre det til det naturlige og foretrukne valg til midlertidige aflukninger går hånd i hånd med centrale elementer i FN’s mål for verdens udvikling. De centrale elementer, som Altiflex fokuserer på er:
• Verdensmål 9.5: Forskning og udvikling skal styrkes
• Verdensmål 11.6: For at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres
• Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, bl.a. med fokus på effektiv udnyttelse af naturressourcer og reduktion af affaldsgenerering, samt øget genbrug
• FN’s Global Compact anviser retningslinjer for ansvarlig adfærd for virksomheder inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption
Det er Altiflex’ politik at bidrage til at nå Verdensmålene og til ansvarlig virksomhedsdrift i overensstemmelse med FN’s Global Compact ved en række indsatser

1. 1. Altiflex Systemet – Fortsat investering i produktudvikling (Mål 9.5)
Det er virksomhedens politik løbende at udvikle, vedligeholde og gennemføre strategier og planer for produktudvikling med den ambition, at udviklingen skal understøtte de nævnte verdensmål.

2. 2. Udbredelse – Fortsat indsats for øget kendskab til de positive miljømæssige effekter af Altiflex Systemet (Mål 11.6).
Det er virksomhedens politik løbende at øge beslutningstageres kendskab til de positive effekter, Altiflex Systemet har på Verdensmålene

3. 3. Genanvendelse – Fortsat fokus på genanvendelse af Altiflex Systemet ved ”end-of-life” (Mål 12)
Det er virksomhedens politik, at 100% af alle materialer, der indgår i Altiflex Systemet skal kunne genanvendes ved ”end-of-life”, og at virksomheden sikrer denne genanvendelse på eget udlejningsmateriel.

4. 4. Ansvarlig virksomhedsdrift – Fortsat fokus på FN’s Global Compact
Det er virksomhedens politik at såvel leverandører som virksomheden selv skal drives i overensstemmelse med Global Compact. Dette søges opnået ved løbende at øge leverandørbasens kendskab til Global Compact samt gradvis tilpasning af leverandørbasen såvel som intern fokus på virksomhedens drift.

 

 

 

Elsparefonden anbefaler 

 

  • "At man (…) anvender interimsdøre og – vinduer i stedet for traditionel lukning med plast og krydsfinér."
  • "Fabriksfremstillede interimsvinduer (som Altiflex moduler) har et lavere varmetab og kan bedre klare belastninger i byggeperioden."
  • "At byggeriet forsynes med naturlige udluftningsmuligheder, som kan åbnes efter behov. Herved opnås et lavere varmetab end blot et lag plast, som ofte benyttes. Husk at en del af aflukningen bør være oplukkelig, så lokal udluftning er mulig."

Miljømæssige fordele ved Altiflex:

Fokus på energi

energi

Med de stigende krav til reduktion af bygningers energiforbrug er det nødvendigt at der også er fokus på energiforbruget, mens der opføres.

Energiudgifterne udgør typisk 1-2 % af entreprisesummen for almindeligt byggeri, når hverken byggeriet eller byggepladsen er indrettet energihensigtsmæssigt. Dette svarer typisk til 3-4 års opvarmning af den færdige bygning. For lavenergibyggeri er perioden endnu længere.

Tænk energien ind i planlægningen

energi

Under planlægningen er det fordelagtigt at forholde sig til årstiderne.

Forbruget kan sandsynligvis halveres, hvis byggeri og byggeplads indrettes hensigtsmæssigt. Med Altiflex er I godt på vej, da systemet giver en markant CO2-reduktion i kraft af lavere energiforbrug. Aflukningen af byggeriet spiller en afgørende rolle i unødig spild af energi. Ved effektiv aflukning reduceres tilførsel af fugt under byggeprocessen markant, og udtørring af byggeriet kan gennemføres langt hurtigere.

Med effektiv aflukning minimeres ligeledes varmetabet i vinterbyggeriet, da interimsaflukning med Altiflex moduler isolerer på niveau med en gammeldags termorude. Dette er både godt for en reducering af energiforbruget, men også for arbejdsprocesserne, der kan sættes hurtigere i gang. Nytænkning
Læs mere om nytænkning her

Energiforbrug reduceres nemt

energi

Der er mange muligheder for at reducere forbruget på byggepladser, og det er oplagt at gøre det fordi det både er helt unødvendige omkostninger, og på grund af den store CO2 belastning det medfører.

 

Besparelse godt for miljøet

besparelse

Der er stor forskel på varmetabet gennem forskellige aflukningsmetoder. Nedenfor ses U-værdien, som indikerer varmetabet.

Aflukning med: U-værdi
Permanente vinduer 1,4
Interimsaflukning med Altiflex moduler 2,8
Traditionel aflukning med trærammer og plast 5,8


Der er stor forskel på varmetabet gennem forskellige lukningsmetoder – jo lavere U-værdi jo bedre.

Energibesparelsen ved at bruge Altiflex giver ikke blot økonomiske fordele, men også miljømæssig gevinst.

Moduler genbruges

genbrug

Altiflex moduler genbruges fra byggesag til byggesag og har en meget lang levetid.

Når modulerne efter mange år kasseres bliver al aluminium genbrugt til andre formål. Der er således minimalt spild i processen, og modulerne erstatter i deres levetid en stor mængde af plast og træ mv., som ellers skulle bortskaffes som affald.

Aluminium med fordele

energi

Altiflex moduler er fremstillet af lette materialer.

Ved at bruge aluminium, i stedet for stål, opnås en lavere totalvægt, som ikke blot gør modulerne nemme at håndtere, men også giver lavere brændstofforbrug ved transport - med gode miljøegenskaber til følge.

Gode produktionsforhold

energi

Altiflex ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling, både socialt, økonomisk og miljømæssigt.


Det ligger os meget på sinde at der arbejdes under ordentlige arbejdsforhold. Som et resultat af dette, har vi valgt en producent, der har underskrevet FN’s Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.

Yderligere oplysninger om Global Compact findes på www.unglobalcompact.org